VIV Living Tervisemaja OÜ Teenuste osutamise Tüüptingimused

Kehtivad alates 01.04.2022

Käesolevaid VIV Living teenuse osutamise tüüptingimusi (Tüüptingimused) kasutab VIV Living Tervisemaja OÜ, registrikood 16455530 ja teised VIV Living kaubamärgi all tegutsevad isikud. Käesolevad Tüüptingimused sätestavad VIV Living teenuste kasutamise korra, VIV Living ja Kliendi õigused, kohustused ja vastutuse seoses VIV Living poolt pakutavate teenuste osutamisega. Käesolevates Tüüptingimustes kasutatud mõisted omavad järgmist tähendust:

Teenuse osutajaVIV Living Tervisemaja OÜ ja kõik VIV Living gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi ühiselt nimetatud VIV Living).
TöötajaVIV Livinguga lepingulises suhtes olev isik, sh töölepinguga ja teiste lepingutega seotud isikud.
KaugteenusVeebi (veebivestlus või videokõne) või telefoni teel kasutatav telemeditsiiniteenus.
KlientIsik, kellele VIV Living teenust osutab.
TeenusVIV Livingu poolt Kliendile osutatavad tervishoiuteenused või terviseteenused sõltumata sellest, kas neid osutatakse vastuvõtuvisiidil või kaugteenusena.
TerviseteenusTeenus, mida osutatakse Kliendile ning mis ei ole tervishoiuteenus.
TervishoiuteenusTervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Teenus, mida osutatakse arstiteaduse reegleid järgides registreeritud tervishoiutöötaja poolt ning vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt, kui sellise registreeringu ja tegevusloa olemasolu on nõutav. VIV Livingu poolt pakutavad Tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.vivliving.ee ning Teenuste nimekiri muutub ajas.
Terviseteenuse osutajaVIV Living töötaja, lepingupartner, kes ei ole tervishoiutöötaja (füsioterapeut, psühhoterapeut).
Tervishoiuteenuse osutajaVIV Living Tervisemaja OÜ töötaja või füüsilisest isikust koostööpartner, kes on tervishoiuteenuse osutaja, tervishoiutöötaja.
TüüptingimusedKäesolevad tüüptingimused
VastuvõttVIV Living töötaja kohtumine või kaugteenus teenuse osutamise eesmärgil.

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tüüptingimused reguleerivad Kliendi ja VIV Living vastastikuseid õigusi ja kohustusi VIV Living poolt Kliendile Teenuste osutamisel.

1.2 VIV Living osutab Kliendile Tervishoiuteenuseid ja Terviseteenuseid.

1.3 VIV Living osutab Teenuseid aadressil Villa 3, Pärnu linn või kaugteenusena veebi ja telefoni teel.

1.4 VIV Living võib osutada nii Tervise- kui ka Tervishoiuteenuseid, kasutades kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, või osutada Teenuseid kaugteenusena kolmandatest isikutest teenusepakkujate tarkvaralahenduste või platvormide kaudu. Kui VIV Living osutab Teenuseid kolmandate isikute platvormidel, on Tervise- ja/või Tervishoiuteenuse osutajaks VIV Living ning kohalduvad käesolevad Tüüptingimused.

1.5 VIV Living osutab Teenuseid kooskõlas kohalduva seadusandlusega.

1.6 VIV Living osutab Teenuseid eesti keeles. Juhul, kui Teenust vahetult osutav isik (Terviseteenuse osutaja või Tervishoiuteenuse osutaja) valdab lisaks eesti keelele muud Kliendile arusaadavat keelt ja Klient soovib, et Teenuse osutamise keeleks oleks muu keel, võib Teenust osutada selles keeles.

1.7 Klient mõistab ja kinnitab, et VIV Living ei suuda tagada Teenuse edukust ega seda, et Teenuse osutamise tulemus vastab täielikult Kliendi ootustele.

2. Lepingu sõlmimine, broneeringu tegemine ja Teenuse eest tasumine

2.1 Teenuse osutamise leping loetakse VIV Living ja Kliendi vahel sõlmituks hetkest, mil Klient avaldab soovi broneerida VIV Livingus vastuvõtuaega. Samast hetkest hakkavad Kliendi suhtes kehtima käesolevad Tüüptingimused.

2.2 Klient broneerib aja:

  1. kodulehel veebipõhise broneerimissüsteemi kaudu aadressil www.vivliving.ee;
  2. telefoni teel VIV Living kodulehel oleva telefoni numbri kaudu;
  3. e-kirja teel aadressil info@vivliving.ee;
  4. kohapeal aadressil Villa 3, Pärnu.

2.3 VIV Living broneerib Kliendile esimese vaba vastuvõtu või Kliendi soovil hilisema vaba vastuvõtu.

2.4 Klient kohustub Teenuse eest tasuma ettemaksu vastavalt VIV Living antud juhistele vastavalt broneeringu tegemise ajal kehtivale hinnakirjale. Teenuste eest tasumine toimub eurodes.

2.5 VIV Livingule tehtud Teenuse ettemaks ei hõlma tasu uuringute ja analüüside eest, mis tehakse vastuvõtu käigus. Selliste uuringute ja analüüside eest tasub klient vastavalt VIV Living juhistele pärast vastuvõttu kohapeal. Kui Teenus sisaldab tasu uuringute või analüüside eest on vastav info Teenuse nimetuses VIV Living kodulehel Teenust broneerides.

2.6 VIV Living Tervisemaja OÜ-l on õigus igal ajal ühepoolselt Teenuste hinnakirja muuta. Kliendile kehtib broneeringu tegemise hetkel kehtinud hinnakiri, olenemata, millal Klient Teenust kasutab.

3. Broneeringu tühistamine Kliendi poolt

3.1 Kui Klient ei saa broneeritud ajal Teenust kasutada ja soovib broneeritud ajast loobuda ning broneeringu tühistada, kohustub Klient VIV Living klienditeeninduse vahendusel broneeringu tühistama esimesel võimalusel, hiljemalt 24h enne kokkulepitud vastuvõtu aega.

3.2 Kui Klient tühistab broneeringu kooskõlas 3.1 alustel on Kliendil õigus broneeringut muuta ning broneerida uus aeg Teenuse kasutamiseks. Kui Klient muudab aega ning valib Teenuse, mille hind on sama, mis algselt broneeritud hind, jääb juba tasutud ettemaks uue Teenuse ettemaksuks, Kliendi nõusolekul. Kui Klient ei broneeri uut aega Teenuse kasutamiseks broneeringu tühistamisel, siis tagastatakse talle Teenuse eest tasutud summa täiesulatuses 3 tööpäeva jooksul pärast broneeringu tühistamist.

3.3 Kui klient ei tühista broneeringut kooskõlas 3.1 alustel, vähemalt 24 tundi enne broneeringus Teenuse osutamiseks kokku lepitud aega ega ilmu broneeritud ajal Teenuse osutaja juurde, siis arvestatakse Teenuse eest tasutud summa Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks ning Kliendil puuduvad Tüüptingimuste punkti 3.2 toodud õigused, sh õigus Teenuse eest tasutud summa tagastamisele ja õigust kasutada seda teiste VIV Living poolt pakutavate Teenuste eest tasumiseks. Ettemaksu puudumisel on VIV Livingul õigus esitada Kliendile arve Teenuse tasu summas vastavalt kehtivale hinnakirjale Teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

4. Broneeringu tühistamine VIV Living Tervisemaja OÜ poolt

4.1 VIV Livingul on õigus tühistada Kliendi tehtud broneering ning teha Kliendile ettepanek broneeringut muuta, kui:

4.1.1 selgub ettenägematu töökorralduslik asjaolu, näiteks Terviseteenuse või Tervishoiuteenuse osutaja haigestumine, meditsiiniseadme rike või muu oluline põhjus, mil Teenuse osutaja ei ole võimeline Teenust osutama;

4.1.2 Klient hilineb kokkulepitud ajaks vastuvõtule enam kui 10 minutit;

4.1.3 Klient ei ole tasunud kokkulepitud ettemaksu;

4.1.4 Kliendi tervislikku seisundit arvesse võttes on broneeringu tühistamine mõistlik;

4.1.5 Kui VIV Livingule saab teatavaks muu oluline asjaolu, mis takistaks nõuetekohast Teenuse osutamist.

4.2 VIV Living teavitab Klienti broneeringu tühistamisest, helistades Kliendile broneeringus märgitud numbril või informeerides Klienti e-kirja teel esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe tööpäeva jooksul broneeringu tühistamisest, viidates broneeringu tühistamise alusele ja tehes Kliendile ettepanek broneerida Teenuse kasutamiseks uus aeg.

4.3 VIV Livingul on õigus kliendile Teenuse osutamisest keelduda või lõpetada Teenuse osutamine järgnevatel juhtudel:

4.3.1 Klient soovib saada Teenust, mille osutamine ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;

4.3.2 Klient soovib saada Teenust, mille osutamisega võidakse seada ohtu kolmanda isiku tervis või Terviseteenuse, Tervishoiuteenuse osutaja.

4.3.3 Klient soovib Teenuseid, mille osutamiseks VIV Living Tervisemaja OÜ-l puudub tegevusluba või kompetents;

4.3.4 Klient ei avalda Teenuse osutajale Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

4.3.5 Klient rikub Teenuse osutamiseks kaasabi osutamise kohustust, mh ei nõustu Tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevate tervishoiuteenustega, ilma milleta ei ole Teenuse osutamine otstarbekas;

4.3.6 VIV Livingul ei ole võimalik Kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda ning Kliendil ei ole võimalik kaasata tõlki.

4.3.7 Klient ei pea kinni VIV Living sisekorrareeglitest, mh salvestab heli, filmib, pildistab VIV Living töötajat, lepingupartnerit ilma nõusolekuta;

4.3.8 Klient rikub Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi, rikub kohustusi, mis tulenevad Kliendile edastatud täiendavatest juhenditest ja suulistest juhistest või õigusaktidest;

4.3.9 Kliendile ei ole võimalik Teenust osutada tulenevalt Kliendi seisundist, mh joobele viitavate tunnustega.

4.3.10 Klient käitub VIV Living töötajate ja lepingupartneritega ebaviisakalt.

4.3.11 Klient rikub Teenuse osutamise eest VIV Livingule tasu maksmise kohustust.

5. Poolte õigused ja kohustused

5.1 Klient ja Teenuse osutaja teevad parima võimaliku tulemuse saamiseks koostööd

5.2 VIV Livingul on õigus:

5.2.1 saada Kliendilt informatsiooni, mis on vajalik broneeritud Teenuse osutamiseks, ja edastada Kliendile Teenuse kasutamisega seotud informatsiooni e-kirja, telefoni teel;

5.2.2 nõuda Teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral Kliendilt viivist suuruses 0,5% õigeaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni Teenuse tasu täieliku tasumiseni;

5.2.3 tühistada broneeringuid kooskõlas käesolevate Tüüptingimustega;

5.2.4 võtta vastu kliendi ettepanekuid ja tagasisidet seoses Teenuste osutamisega.

5.3 Kliendil on õigus:

5.3.1 saada nõuetele vastavat Teenust kokkulepitud vastuvõtu ajal ja kohas;

5.3.2 tühistada broneeritud aeg kooskõlas Tüüptingimustega;

5.3.3 esitada ettepanekuid ja anda tagasisidet kooskõlas Tüüptingimustes toodud korraga;

5.3.4 pöörduda enda õiguste kaitseks järelevalveasutuste ja muude vaidlusi lahendavate asutuste poole.

5.4 VIV Living kohustub:

5.4.1 käituma Kliendiga viisakalt ja lugupidavalt;

5.4.2 osutama Kliendile broneeritud Teenust kokkulepitud ajal ja kohas, välja arvatud, kui esinevad Teenuse osutamisest keeldumise või Teenuse osutamise lõpetamise asjaolud;

5.4.3 teavitama Klienti tema tervisega seotud asjaoludest, ravi käigust ja tulemustest, pakutava Teenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest Teenusest;

5.4.4 hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku, terviseseisundi ja muude asjaolude kohta, välja arvatud juhul, kui selliste andmete jagamine toimub kooskõlas tüüptingimuste ning muude isikuandmete töötlemise põhimõtetega, millega Klient on nõustunud, või kui viidatud andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktidest või kui andmete edastamine on vajalik nõuetekohaseks Teenuse osutamiseks;

5.4.5 kui Teenus on tervishoiuteenus, edastama Tervishoiuteenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmed, sh Kliendi terviseandmed, kehtivate õigusaktidega ettenähtud alusel ja korras seaduses sätestatud registritesse ja andmebaasidesse;

5.4.6 kui Teenus on tervishoiuteenus, siis selle osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama;

5.5 Klient kohustub:

5.5.1 tutvuma ning nõustuma enne Teenuse broneerimist käesolevate Tüüptingimustega;

5.5.2 käituma VIV Living töötajatega ja lepingupartneritega viisakalt ja lugupidavalt;

5.5.3 maksma Teenuse eest tasu vastavalt hinnakirjale Teenust broneerides või arve alusel, teostatud ja tellitud uuringute ja analüüside eest koheselt vastuvõtu lõppedes arve alusel;

5.5.4 esitama ettemaksu ja arvetega seotud pretensioonid 2 (kahe) päeva jooksul alates ettemaksu või arve kättesaamisest;

5.5.5 avaldama tõest informatsiooni ja asjaolusid, mis on vajalik kohaseks Teenuse osutamiseks ja mis võivad mõjutada Teenuse osutamist, sh informatsiooni tarvitatavate ravimite, eelsoodumuste, ebatervislike harjumuste kohta;

5.5.6 vastutama broneerimisel edastatud andmete õigsuse eest;

5.5.7 kinni pidama Teenuse osutaja kehtestatud juhenditest, instruktsioonidest ja muudest kliendile teatavaks tehtud nõuetest seoses Teenuse kasutamisega;

5.5.8 vastuvõtule kaasa võtma isikut tõendavat dokumenti (pass, ID-kaart , juhiluba)

6.Tervishoiuteenuste osutamise eritingimused

6.1 VIV Living osutab Kliendile Tervishoiuteenust üksnes Kliendi nõusolekul. Teenuse osutaja eeldab, et Klient on teadlikult vastuvõtule aja broneerimisega avaldanud nõusolekut Tervishoiuteenuse saamiseks.

6.2 VIV Livingul on õigus küsida Kliendilt enne teatud Tervishoiuteenuste, eelkõige kõrge tüsistuste riskiga Tervishoiuteenuste osutamist kirjalikus või e-kirja vormis eraldi nõusolekut. Kui Klient muudab sellise Tervishoiuteenuse osutamise käigus meelt ja soovib Tervishoiuteenuse osutamise lõpetamist, lõpetab VIV Living talle Tervishoiuteenuse osutamise viisil, mis Kliendi tervist ei ohusta, ning küsib Kliendilt nõusoleku tagasivõtmise kohta kirjalikus või e-kirja vormis kinnitust.

6.3 Tervishoiuteenust osutatakse vähemalt üldisele arstiteaduse reeglitele ja tasemele ning kõrgendatud hoolsusega, mida tavapäraselt oodatakse tervishoiuteenuse osutajalt. Vajadusel kaasab Tervishoiutöötaja teisi spetsialiste.

6.4 Tervishoiuteenuse osutaja ei saa anda Kliendile lubadusi tervenemise kohta.

6.5 VIV Living ja Tervishoiuteenust vahetult osutav Tervishoiutöötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest Teenuse osutamisel, eelkõige Kliendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest seadusega ettenähtud ulatuses ja korras.

6.6 Tervishoiuteenuse osutamisel vastutab VIV Living ka temale teenust osutavate teiste juriidiliste isikute tegevuse ning Tervishoiuteenuse osutamiseks kasutatavate seadmete vigade eest.

6.7 Seaduse kohaselt peab VIV Living ja Tervishoiuteenust vahetult osutatava Tervishoiutöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu tõendama Klient, välja arvatud juhul, kui Kliendile Tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

7. Vastutus

7.1 VIV Living ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud Kliendi tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh Kliendi poolt valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise tulemusel.

7.2 VIV Living ei vastuta mistahes negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on Klienti enne Teenuse osutamist teavitatud ning Klient on teavitusest hoolimata andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.

7.3 VIV Living vastutab oma kohustuste rikkumise eest Terviseteenuse osutamisel võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätete alusel. VIV Living vastutab Terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud üksnes otsese varalise kahju eest ning summas, mis ulatub osutatud Teenuse kümnekordse tasuni. VIV Living ei vastuta Terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud kaudse varalise kahju või mittevaralise kahju eest.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 VIV Living töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks, sh Teenuse osutamise dokumenteerimiseks. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs Kliendi andmetele üksnes tema nõusolekul. Kliendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.

8.2 VIV Living ja Teenuse osutamisel osalevad isikud kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Kliendi kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, välja arvatud kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Saladuse hoidmise kohustusest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmisel võib klient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

9. Muud tingimused

9.1 VIV Livingul on igal ajal õigus käesolevaid Tüüptingimusi ühepoolselt muuta.

9.2 Käesolevate Tüüptingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

9.3 Käesolevad tüüptingimused on koostatud vaid eesti keeles.