Tähelepanu! Teavitame, et meie hinnakiri on alates 01.01.2024 osaliselt muutunud!

VIV LIVING TERVISEMAJA

TEENUSE OSUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.04.2022

Uuendatud 28.02.2024

Käesolevad VIV Living Tervisemaja OÜ teenuse osutamise lepingu üldtingimused (edaspidi „Tingimused“) sätestavad VIV Living Tervisemaja OÜ (edaspidi nimetatud „VIV Living“), registrikoodiga 16455530 ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Kliendi) õigused, kohustused ja vastutuse teenuse osutamisel ning kehtivad kõikidele VIV Livingu poolt osutatavatele teenustele. Käesolevad tingimused kuuluvad lahutamatu osana VIV Livingu ja Kliendi vahel sõlmitavate lepingute juurde.

Tingimustes kasutatakse mõisteid omavad järgmises tähenduses:

Teenuse osutajaVIV Living Tervisemaja OÜ (edaspidi nimetatud „VIV Living“).
TöötajaVIV Livinguga lepingulises suhtes olev isik, sh töölepinguga ja teiste lepingutega seotud isikud.
KaugteenusVeebi (veebivestlus või videokõne) või telefoni teel kasutatav telemeditsiiniteenus.
KlientIsik, kellele VIV Living teenust osutab, kas füüsiline või juriidiline isik
TeenusVIV Livingu poolt Kliendile osutatavad tervishoiuteenused või terviseteenused sõltumata sellest, kas neid osutatakse vastuvõtuvisiidil või kaugteenusena. Teenuseks loetakse ka uuringud, analüüsid, proovid.
TerviseteenusTeenus, mida osutatakse Kliendile ning mis ei ole tervishoiuteenus.
TervishoiuteenusTervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Teenus, mida osutatakse arstiteaduse reegleid järgides registreeritud tervishoiutöötaja poolt ning vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt, kui sellise registreeringu ja tegevusloa olemasolu on nõutav. VIV Livingu poolt pakutavad Tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.vivliving.ee. Tervishoiuteenuseks on muuhulgas uuringud, proovid, analüüsid. Teenuste nimekiri muutub ajas.
Terviseteenuse osutajaVIV Living töötaja, lepingupartner, kes ei ole tervishoiutöötaja (füsioterapeut, psühhoterapeut, massöör, psühholoog).
Tervishoiuteenuse osutajaVIV Living Tervisemaja OÜ töötaja või füüsilisest isikust koostööpartner, kes on registreeritud tervishoiutöötajate registris.
TingimusedKäesolevad üldised tingimused teenuste osutamiseks
VastuvõttVIV Living töötaja kohtumine või kaugteenus teenuse osutamise eesmärgil.
EttemaksRahasumma, mida VIV Living enne teenuste osutamise alustamist teenuse täitmise tagamiseks kliendilt küsib.
HinnakiriVIV Livingu poolt kehtestatud dokument, mis sätestab teenuste ja uuringute tasumäärad ja muud VIV Livingu kodulehel avaldatud tasud.

1. Lepingu sõlmimine ja teenuse osutamine

1.1. VIV Living poolt teenuse osutamiseks sõlmivad VIV Living ja Klient lepingu (edaspidi „Teenuse osutamise leping“), mille kohaselt VIV Living osutab Kliendile kokkulepitud Teenust ning Klient kohustub maksma osutatava Teenuse eest tasu vastavalt käesolevatele Tingimustele ja VIV Living kodulehel avalikustatud hinnakirjale.

1.2. Teenuse osutamise leping loetakse VIV Livingu ja Kliendi vahel sõlmituks hetkest, mil Klient avaldab soovi broneerida VIV Livingus vastuvõtuaega. Sellest hetkest hakkavad VIV Livingu ja Kliendi vahel kehtima käesolevad Tingimused.

1.3. Klient saab broneerida VIV Livingus vastuvõtu aja veebipõhise broneerimissüsteemi kaudu, telefoni teel numbril +372 53326721, e-kirja teel kirjutades info@vivliving.ee või aadressil Villa 3, Pärnu 80016 VIV Living registratuuris.

1.4. VIV Living osutab Kliendile Teenust eesti keeles. Juhul, kui Teenust vahetult osutav isik (Terviseteenuse osutaja või Tervishoiuteenuse osutaja) valdab lisaks eesti keelele muud Kliendile arusaadavat keelt, võib vastastikusel kokkuleppel Teenust osutada selles keeles.

1.5. Klient mõistab, et Teenuse kvaliteet sõltub ka Kliendist, tema kaasabist Teenuse osutamisel ning VIV Livingu töötajate poolt antud juhiste täitmisest. Klient mõistab, et VIV Living ei või reeglina lubada, et Teenuse osutamise tulemus vastab täielikult Kliendi ootustele.

2. Tasu

2.1. Klient kohustub tasuma broneeritud või kokkulepitud Teenuse hinna ettemaksuna vähemalt 24h tundi enne Teenuse osutamise aega VIV Livingu poolt väljastatud ettemaksuarvel toodud arvelduskontole, läbi broneerimissüsteemi makse või VIV Living kassasse aadressil Villa 3, Pärnu.

2.2. VIV Livingule tehtud Teenuse hinna ettemaks ei hõlma tasu uuringute ja analüüside eest, mis tehakse või tellitakse vastuvõtu käigus. Vastuvõtu käigus tehtud või tellitud uuringute ja analüüside eest tasub Klient pärast vastuvõttu kohapeal, vastavalt VIV Living hinnakirjale ja vastavalt VIV Livingu juhistele. Kui Teenus sisaldab uuringuid või analüüse, siis on vastav info Teenuse nimetuses kirjeldatud VIV Living kodulehel.

2.3 VIV Livingul on õigus igal ajal ühepoolselt Teenuste ja analüüside hinnakirja muuta, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks VIV Livingu kodulehel. Kliendile kehtib broneeringu tegemise hetkel kehtinud hinnakiri, olenemata, millal Klient Teenust kasutab.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:

3.1.1. saada Teenust kokkulepitud vastuvõtu ajal ja kohas;

3.1.2. saada teavet Teenuse olemusest, Teenuse osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Kliendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

3.1.3.  saada teavet Kliendi läbivaatuse tulemustest, antud Teenuse käigus tuvastatud terviseseisundist, võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervise- ja/või tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest;

3.1.4. nõuda, et Teenuse osutaja ja Teenuse osutamisel osalevad isikud ning VIV Living hoiavad saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Võlaõigusseaduse §-s 769 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel Kliendiga ei ole ette nähtud teisiti;

3.1.5. tühistada Kliendi poolt broneeritud vastuvõtuaeg mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud vastuvõtuaega. Õigeaegse tühistamise korral kantakse tasutud ettemaks Kliendi pangakontole tagasi 2 tööpäeva jooksul.Visiidile mitteilmumine või tühistamine vähem kui 24h enne vastuvõtuaega maksab 100% Teenuse hinnast.

3.1.6. muuta Kliendi poolt broneeritud vastuvõtuaega mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud vastuvõtuaega. Vastuvõtuaja õigeaegselt muutmise korral jääb juba tasutud ettemaks ettemaksuks kokkulepitud Teenusele.

3.2 Kliendil on kohustus:

3.2.1. tutvuda ning nõustuda enne Teenusele broneerimist teenuse osutamise Tingimustega;

3.2.2. saabuda vastuvõtuvõtule, uuringule, protseduurile õigeaegselt;

3.2.3. avaldada Teenuse osutajale kvaliteetse Teenuse osutamiseks oma parima arusaama järgi kõik asjaolud, mille teadmine on vajalik Teenuse osutamiseks, sealhulgas oma tervisest, haiguse kulust, teistest haigustest ja kasutatavatest ravimitest;

3.2.4. käituda VIV Living ruumides viisakalt ning suhtuda töötajatesse ja teistesse klientidesse lugupidavalt;

3.2.5. tasuda Teenuse eest vastavalt hinnakirjale Teenust broneerides broneerimissüsteemi kaudu või arve alusel, teostatud ja tellitud uuringute ja analüüside eest koheselt vastuvõtu lõppedes arve alusel;

3.2.6. järgida Teenuse osutaja kehtestatud juhendeid, instruktsioone ja muid Kliendile teatavaks tehtud nõudeid, soovitusi seoses Teenusega;

3.2.7. võtta vastuvõtule kaasa isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart , juhiluba).

4. VIV Livingu õigused ja kohustused

4.1. VIV Livingul on õigus:

4.1.1. lugeda Teenusele broneerimist Kliendi nõusolekuks Teenuse osutamiseks. Vajadusel ning seadusega nõutud juhtudel vormistatakse Kliendi nõusolek Teenuse osutamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis;

4.1.2. nõuda Kliendilt tõest ja täielikku informatsioon Kliendi terviseseisundi kohta;

4.1.3. muuta või tühistada Kliendi poolt broneeritud aega vähem, kui 24h enne Teenuse aega erandjuhtudel VIV Livingu töökorralduslikel või muudel põhjustel. Sellisel juhul pakub VIV Living Kliendile esimest võimalikku aega Teenuse kasutamiseks broneerimisel indikeeritud spetsialisti/eriarsti või asendus spetsialisti/eriarsti vastuvõtule. Juhul, kui Kliendile pakutud ajad ei sobi, tühistab VIV Living Kliendi aja ning kannab tasutud ettemaksu Kliendi arveldusarvele 2 tööpäeva jooksul;

4.1.5. tühistada broneering, kui Klient hilineb kokkulepitud ajaks vastuvõtule, ei ole tasunud ettemaksu tähtaegselt või arvestades Kliendi tervislikku seisundit, ei ole Teenuse osutamine mõistlik;

4.1.6. küsida ettemaksu Teenusele broneerimisel, saada Teenuse osutamise eest tasu sh teostatud analüüside ja uuringute eest;

4.1.7. keelduda lepingu sõlmimisest ja Teenuse osutamisest, kui Kliendil on varasemast Teenuse osutamisest võlgnevus VIV Livingu ees;

4.1.8. väljastada arve Kliendile 100% Teenuse hinnast, kui Klient ei teavita broneeringu tühistamisest ette vähemalt 24 tundi, jääb vastuvõtule hiljaks või Kliendile ei ole võimalik Teenust osutada tulenevalt Kliendi seisundist, mh joobele viitavate tunnuste tõttu.

4.2. VIV Livingul on kohustus:

4.2.1 osutada Teenust vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele ning kõrgeimal professionaalsel tasemel Teenuse osutamise ajal ning tavaliselt oodatava hoolega kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega teenuse osutamisele;

4.2.2. teavitada Klienti Teenuse olemusest, Teenuse osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervise- ja tervishoiuteenustest. Kliendi soovil peab Teenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

4.2.3.  teavitada Klienti tema läbivaatuse tulemustest, antud Teenuse käigus tuvastatud terviseseisundist, võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervise- või tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest;

4.2.4. hoida saladuses Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitseda selle eest, et Võlaõigusseaduse §-s 769 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel Kliendiga ei ole ette nähtud teisiti;

4.2.5. kui Teenus on tervishoiuteenus, edastama Tervishoiuteenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmed, sh Kliendi terviseandmed, kehtivate õigusaktidega ettenähtud alusel ja korras seaduses sätestatud registritesse ja andmebaasidesse;

4.2.6. kui Teenus on tervishoiuteenus, siis selle osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama seaduses sätestatud korras ja tingimustel.

5. Vastutus

5.1. VIV Living ja Teenuse osutamisel vahetult osalevad isikud vastutavad üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige Kliendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest seadusega ettenähtud ulatuses ja korras.

5.2. Tervishoiuteenuse osutamisel vastutab VIV Living ka temale teenust osutavate teiste isikute tegevuse ning Tervishoiuteenuse osutamiseks kasutatavate seadmete vigade eest.

5.3. Seaduse kohaselt peab VIV Living ja Tervishoiuteenust vahetult osutatava Tervishoiutöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu tõendama Klient, välja arvatud juhul, kui Kliendile Tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

5.4. VIV Living ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud Kliendi tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh Kliendi poolt valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise tulemusel.

5.5. VIV Living ei vastuta mistahes kahju eest, kui Klient on rikkunud või eiranud VIV Livingu töötaja poolt antud juhiseid Teenuse eduka tulemuse saavutamiseks teenuse osutamisel ning sellele järgneval ajal, sh jätab tulemata ülevaatusele või muid Teenuse osutamisele olulisi kohustusi, juhiseid.

5.6. VIV Living ei vastuta mistahes negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on Klienti enne Teenuse osutamist teavitatud ning Klient on teavitusest hoolimata andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.

5.7. VIV Living vastutab oma kohustuste rikkumise eest Teenuse osutamisel võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätete alusel.

5.8. VIV Living vastutab Teenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud üksnes otsese varalise kahju eest ning summas, mis ulatub osutatud Teenuse neljakordse tasuni. VIV Living ei vastuta Terviseteenuse osutamisel oma kohustuse rikkumisega tekitatud kaudse varalise kahju või mittevaralise kahju eest.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. VIV Living töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks, sh Teenuse osutamise dokumenteerimiseks. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs Kliendi andmetele üksnes tema nõusolekul. Kliendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.

6.2. VIV Living ja Teenuse osutamisel osalevad isikud kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Kliendi kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, välja arvatud kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Saladuse hoidmise kohustusest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmisel võib klient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

7. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

7.1. Teenuse osutamise leping lõppeb:

7.1.1. Teenuse osutamise lõppemisega;

7.1.2. Teenuse ülevõtmisega teise tervishoiuteenuse või teenuse osutaja poolt;

7.1.3. lepingu ülesütlemisega.

7.2. Klient võib Teenuse osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata üles öelda järgides käesolevates Tingimustes sätestatud tähtaegasid.

7.3. VIV Living võib lepingu üles öelda eelkõige järgnevatel olukordadel:

7.3.1. Klient rikub oma lepingulisi kohustusi, sh õigeaegselt tasumise kohustus;

7.3.2. Klient seab ohtu VIV Living töötajad, teised kliendid või nende tervise;

7.3.3. Klient rikub kaasaaitamise kohustust või teabe andmise kohustust;

7.3.4. Kliendi soovitud Teenuse osutamine ei ole arstiteaduslikult põhjendatud või toob Kliendi elule ja tervisele kaasa suurema riski kui Teenuse osutamata jätmine;

7.3.5. VIV Livingul ei ole õigust osutada Kliendi soovitud Teenust;

7.3.6. VIV Livingu töötajatel ei ole võimalik Kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda ja Kliendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu ei ole VIV Livingul võimalik teavitada Klienti Teenusega seotud olulisest informatsioonist;

7.3.7. Klient saabub VIV Living ruumidesse alkoholi või narkojoobes või esinevad Kliendil VIV Livingu töötajate hinnangul joobele viitavad tunnused.

7.4. Teenuse osutamise lepingu lõppemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Lepingu alusel juba osutatud Teenuste eest.

8. Lõppsätted

8.1 VIV Livingul on igal ajal õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta.

8.2. VIV Living ei anna osutatud Teenusele garantiid - VÕS § 766 lg 2.

8.2 Käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.3 Kui Kliendil on VIV Livingu tegevuse suhtes pretensioone või etteheiteid, on tal õigus esitada VIV Livingule kaebus e-postiaadressil info@vivliving.ee. Kaebuses peab olema selgelt välja toodud Kliendi rikutud õiguste kirjeldus ja rikkumise asjaolud. Kaebusele tuleb lisada olemasolevad tõendid Kliendi õiguste rikkumise kohta. VIV Living vaatab kaebuse läbi mõistliku aja jooksul ning vastab kirjalikult Kliendile. 

8.4 Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige VIV Living ise, kuid Tervishoiuteenuse osutamisega rahulolematul Kliendil õigus pöörduda:

Terviseametisse, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn või  info@terviseamet.ee

Tervisekassasse, Lastekodu 48, 10113 Tallinn, info@tervisekassa.ee

8.5 Käesolevad Tingimused on koostatud vaid eesti keeles.