Tähelepanu! Alates 01.08.2024 tehtavatele vaimse tervise teenuste broneeringutele uued hinnad!

Privaatsuspoliitika

Käesolevad Privaatsuspoliitika põhimõtted on kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega. VIV Living Tervisemaja OÜ ning teised VIV Living gruppi kuuluvad ettevõtted ja teised VIV Living nimel Teenuse osutajad töötlevad isikuandmeid privaatsuspoliitika põhimõtetest lähtuvalt. Käesolevad põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

VIV Living võib ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Rakendatud muudatustest teavitatakse Klienti.

Teenuse osutajaVIV Living Tervisemaja OÜ ja kõik VIV Living gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi ühiselt nimetatud VIV Living).
TöötajaVIV Livinguga lepingulises suhtes olev isik, sh töölepinguga ja teiste lepingutega seotud isikud.
KaugteenusVeebi (veebivestlus või videokõne) või telefoni teel kasutatav telemeditsiiniteenus.
KlientIsik, kellele VIV Living teenust osutab.
TeenusVIV Livingu poolt Kliendile osutatavad tervishoiuteenused või terviseteenused sõltumata sellest, kas neid osutatakse vastuvõtuvisiidil või kaugteenusena.
TerviseteenusTeenus, mida osutatakse Kliendile ning mis ei ole tervishoiuteenus.
TervishoiuteenusTervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Teenus, mida osutatakse arstiteaduse reegleid järgides registreeritud tervishoiutöötaja poolt ning vastava teenuse osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt, kui sellise registreeringu ja tegevusloa olemasolu on nõutav. VIV Livingu poolt pakutavad Tervishoiuteenused on loetletud kodulehel www.vivliving.ee ning Teenuste nimekiri muutub ajas.
Terviseteenuse osutajaVIV Living töötaja, lepingupartner, kes ei ole tervishoiutöötaja (füsioterapeut, psühhoterapeut).
Tervishoiuteenuse osutajaVIV Living Tervisemaja OÜ töötaja või füüsilisest isikust koostööpartner, kes on tervishoiuteenuse osutaja, tervishoiutöötaja.
VastuvõttVIV Living töötaja kohtumine või kaugteenus teenuse osutamise eesmärgil.

Töötlemise õiguslikud alused:

VIV Living Tervisemaja OÜ on terviseteenuse ja tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused VIV Livingus tulenevad järgmistest seadustest, kordadest ja määrustest:

 • Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (inglise keeles General Data Protection Regulation, lühendatult GDPR);
 • Isikuandmete kaitse seadus;
 • Tervishoiuteenuste korraldamise seadus;
 • Võlaõigusseadus;
 • Ravikindlustuse seadus;
 • Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord;
 • Raamatupidamisseadus;
 • Töölepinguseadus;
 • VIV Living isikuandmete töötlemise kord.

Turvalisus:

VIV Living infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

VIV Living veebileht https://vivliving.ee omab vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, täpsust ja privaatsust. Veebilehel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena. VIV Living ei avalda oma veebilehtede kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete kaitse:

VIV Living rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • broneerite aja (digi)registratuuris , e-posti või telefoni teel – identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood jne), mida kasutaja ise sisestab/annab;
 • külastate meie veebilehte – info arvuti ja meie veebilehe kasutamise kohta (näiteks arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja -kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika);
 • saate Teenust - andmed Kliendi tervisliku seisundi kohta, sh andmed, millist arsti Klient on külastanud või soovib külastada; andmed Kliendile osutatud Teenustest ning nende Teenuste raames Kliendilt kogutud andmed; andmed Kliendi poolt tarvitatavate ravimite kohta; samuti Teenuse osutamiseks tehtud röntgenpildid ja/või muud kliinilised pildid. Lisaks VIV Living poolt Kliendile antud instruktsioonid ja juhised. Terviseandmete koosseis ja ulatus, mida VIV Living konkreetsel juhul töötleb, sõltub suuresti Kliendi poolt valitud Teenusest.
 • maksate Teenuse, uuringu või analüüsi eest;
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist;
 • saadate meile selgitustaotluse, e-kirja või teabenõude;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle;
 • Klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks.

Kellele avaldab VIV Living Teie isikuandmeid:

 • seaduspärase nõudmise alusel – nt politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
 • oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral.

VIV Living töötleb informatsiooni ise ja kasutab kolmandaid isikuid, kes võivad töödelda isikuandmeid VIV Living nimel ning jaoks (andmehaldusteenus on tellitud välistelt teenusepakkujalt, kelle serveritesse on andmed salvestatud. Serverit kaitseb ja haldab väline teenusepakkuja).

Sõltuvalt pakutavast teenusest võime avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes kehtivate seaduste ja määruste piires.

Kliendile Teenuse osutamisel edastab VIV Living terviseandmed ja muud teenuse osutamise käigus kogutud andmed (sh füsioterapeudi vastuvõtu käigus tekkivad tervisega seotud andmed) kehtiva õiguse alusel e-tervise Patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee ja mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võib Klient ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

Kliendile Teenuse osutamisel võib VIV Living vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Kliendi terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn), kui see on vajalik Kliendile Teenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

Kliendile Teenuse osutamisel võib VIV Living vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Kliendi terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, mille vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu Eesti), kui see on vajalik Kliendile Teenuse osutamiseks. Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressil abi@pildipank.ee.

Reeglina ei edastada VIV Living isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu/Euroopa majanduspiirkonda.

Olukordades, kus selline edastamine või Töötlemine aset leiab, kohaldatakse sellisele edastamisele Euroopa Komisjoni otsust 2010/87/EU, mis käsitleb Isikuandmete edastamist väljaspool EL/EMP piirkonda, või kohaldatakse sellise edastamise või töötlemise suhtes sarnast õigusliku kaitset, mis on EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) heaks kiidetud.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotlusi saate esitada digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil info@vivliving.ee


Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.
NB! Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed:

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie kliiniku andmekaitse spetsialisti poole.

VIV Living andmekaitse spetsialist on Laura Päit, tel +37255519325 e-post: info@vivliving.ee

aadress: Villa 3, Pärnu 80016

Vastutav töötleja on VIV Living Tervisemaja OÜ, reg kood 16455530 , Villa 3, 80016 Pärnu, info@vivliving.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas VIV Living andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-post: info@aki.ee).

VIV Living Tervisemaja OÜ teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.